I takt med att affärsvärlden utvecklas mot mer komplexa affärsmodeller, starka varumärken och tekniska lösningar, har immateriella tillgångar (IP) och rättigheter (IPR) fått allt större värde för företag. Idag är det normalt att ett företags varumärke, patenterade teknologier och andra immateriella tillgångar utgör ett värde som överträffar bolagets fysiska tillgångar.

Trots den markanta ökningen av immateriella tillgångars värde är det ovanligt att företag har full insikt i deras värde. Detta beror på att ett värde på IP snabbt kan förändras. Till exempel kan värdet av ett varumärke öka markant om företaget framgångsrikt marknadsför sig över en längre tid. På samma sätt kan värdet av ett patent stiga om den nya teknologin börjar användas och efterfrågas på marknaden.

Valet av värderingsmetod baseras på rättighetens karaktär, kontext och tidpunkt för värderingen. Det är en komplex process som kräver noggrann analys och förståelse för marknadstrender och företagets framgångsfaktorer.

Marknadsmetoden:

Marknadsmetoden baseras på en marknadsmässig jämförelse. Analytiker som värderar IP med hjälp av marknadsmetoden analyserar det faktiska priset för en liknande immateriell tillgång under jämförbara omständigheter. Fördelen med denna metod är att man kan få en bra indikation på vad IP är värt idag med dagens marknadsförhållanden. Däremot kan det vara utmanande att hitta identiska tillgångar som värderats i liknande situationer.

Kostnadsmetoden:

En kostnad eller pris på en tillgång vara en bra indikator på tillgångens värde. Analytiker som värderar enligt kostnadsmetoden undersöker de kostnader som krävs för att skapa eller ersätta värderingsobjektet med en ny tillgång, av likvärdig kvalitet. Vid bedömningen tar analytikerna hänsyn till effekten av de kostnadsdrivande åtgärderna på värderingsobjektets styrka på marknaden.

Inkomstmetoden:

Enligt inkomstmetoden värderas IP baserat på den ekonomiska inkomst som förväntas genereras med hjälp av IP-tillgången, justerad till dess nutida värde. Detta är den mest använda metoden för värdering av immateriella tillgångar. DCF (diskonterad kassaflödesanalys) är en välkänd värderingsmetod som används för att bestämma värdet av en investering baserat på framtida kassaflöden. Vidare är det relevant att definiera andelen av kassaflödet som är skyddat av IP. Bergenstråhle använder vår välbeprövade metod rDCF (Risk-justerad DCF) för att beräkna värde. rDCF baseras på den väletablerade modellen DCF och justeras därefter baserat på IP-relaterade diskonteringsfaktorer.

Att förstå och rättvist värdera immateriella tillgångar är avgörande för att maximera deras potentiella värde och därmed även företagets värde. Det är inte alltid enkelt att veta vart man ska börja, men oroa dig inte, vi har experter som kan stötta dig på vägen.

Dela med dig.