Union 3

Det handlar om dina affärstillgångar

80-90 procent av ett bolags marknadsvärde bygger på immateriella tillgångar. För en startup eller ett bolag i tidigt tillväxtskede är siffran ofta ännu högre.

Om du vill veta vilka tillgångar som bygger ditt bolags värde, hur du kan strukturera och kontrollera dem och framförallt, hur du kan nyttja dem för att skapa ökad affärsnytta, är en Asset Insight-analys hos Bergenstråhle nyckeln.

Genom att ta vara på unik know-how, utveckla tekniska lösningar och unik design, genom att bygga starka varumärken och skapa effektiva processer, smarta affärsmodeller och affärsfrämjande avtal och genom att hantera viktiga datatillgångar, bygger ditt bolag upp ett ansenligt värde. Vi ser att bolag som kontinuerligt identifierar, prioriterar och värderar sin IP som tillgångsslag, accelererar tillväxt och lönsamhet.

Dashboard-vy från Asset Insight

Asset Insight möjliggör en bättre analys och uppföljning av era immateriella tillgångar.

Mask Group 70@2x
Union 3

Aktiv förvaltning accelererar värdet

Precis som för andra högt värderade tillgångar i bolaget, vill du ha en aktiv förvaltning av dina immateriella tillgångar. Investering och avkastning ska ju gå ihop. För att det ska ske behöver vi veta vilka värden som finns i bolaget och prioritera rätt vid större investeringar i ett patent, i produktutveckling och flera andra tillväxtområden.

I en aktiv förvaltning ifrågasätter vi löpande om det kommersiella eller strategiska värdet är tillräckligt stort för att motivera fortsatta investeringar i att utveckla och upprätthålla portföljen med IP-tillgångar. Det aktiva förhållningssättet är en förutsättning för att kunna ha ett Return On Innovation®-perspektiv på dina investeringar.

Aktiv förvaltning
accelererar värdet

Med en Asset Insight-analys får du en tydlig insyn i det som är värdefullt och unikt för er verksamhet. Vi utgår ifrån vilka värden som finns och hur de kontrolleras av bolaget, inte vad som t ex är patenterbart. Analysen definierar relevanta åtgärder som förstärker kontrollen av de identifierade tillgångarna. Till rätt investeringskostnad.

 

> Stort värde - hög investering

> Lågt värde - ingen investering

 

När analysen är gjord får du rekommendationer som beskriver respektive åtgärd. Det kan t ex handla om förbättrade avtal, hantering av sekretess, varumärkesbyggande och patentansökningar. Vilka IP-verktyg vi rekommenderar påverkas av värdebidraget för den enskilda tillgången, kopplat till era affärsmål.

Union 3

Investeringsbeslut för bättre Return On Innovation®

Vi lämnar rekommendation till en åtgärdsplan för effektivare och mer lönsam hantering av befintliga tillgångar. Det ger bättre Return On Innovation®.
Resultat och bedömningar sparas i Asset Insight-verktyget inför nästa stora investeringsbeslut, eller för en ny genomgång efter t ex ett år. Med stöd i tidigare bedömningar blir det betydligt lättare att ifrågasätta nya investeringar.

.

    1. Vår metodik är en arbetsprocess och modell som ger tydliga insikter och rekommendationer till ansvarig, ledning och styrelse.
    2. Vi identifierar och dokumenterar alla IP-tillgångar i bolaget i workshop-format och med hjälp av ett managementverktyg.
    3. Vi värderar och prioriterar alla identifierade tillgångar ur ett värdebidragsperspektiv och med fokus på kontrollerbarhet och kommersiell användbarhet.
Union 3

Vanliga frågor och svar