Insikter, kontinuitet och synliga resultat

Innovativa företag har ofta mer än tre gånger så hög vinstmarginal som andra företag. Men för att uppnå den nivån krävs,
förutom en stark affärsplan, hög kontinuitet och en bra struktur i arbetet med immateriella tillgångar. Det får du genom IP-Partner™.

IP-Partner stöttar dina affärsmål

När vi blir din IP-Partner™ skapas synliga resultatförbättringar. Det blir samtidigt en stark drivkraft att jobba med immateriella tillgångar inom din organisation. Det handlar därför om att kontinuerligt identifiera, planera och utföra rätt IP-aktiviteter för att stötta företagets affärsmål – uppnå bättre tillväxt och lönsamhet.

IP-Partner™ – som IP-management ska fungera

Precis som för många andra delar av din verksamhet behöver IP hanteras kontinuerligt. Först då är det möjligt att ha rätt timing i viktiga beslut som du behöver ta, dra nytta av de investeringar du gjort och även ifrågasätta värdet av tidigare beslut. Vi vet att just kontinuitet och struktur är de enskilt viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas bygga mer värdefulla bolag.

Abonnera på effektivitet

Med IP-Partner™ erbjuder vi den viktiga kontinuiteten och tar ansvar för att driva IP-frågorna i vardagen. Vi förbereder beslutsunderlag med en tydlig rekommendation om vad som är den bästa vägen ur ert verksamhetsperspektiv, inte enbart ur ett IP-perspektiv. Det här kräver att vi är väl insatta i verksamhetens långsiktiga mål och kortsiktiga behov. Det förutsätter också att vi har en kontinuerlig kontakt som gör det möjligt att vara proaktiva och rådgivande.

För att öka tillgängligheten och sänka tröskeln för hög interaktion så är IP-Partner™ en abonnemangstjänst. Det är inte timmarna som står i fokus, det är resultaten.

Följ oss gärna på LinkedIn

Fyra framgångsfaktorer för ett värdeskapande IP-arbete

Genom IP-Partner™ säkerställer vi:

1
Kontinuitet och struktur
IP-Partner™ följer en fördefinierad modell på årsbasis där vi på förhand bokar in statusmöten för specifika teman och löpande avstämningar. Eftersom din verksamhet följer en årlig process, gör även IP-arbetet det.
2
Tillgänglighet och rådgivning
Den kostnadseffektiva abonnemangsmodellen sänker tröskeln för att ställa frågor, starta viktiga diskussioner och få bra rådgivning, till skillnad från branschtypiska timarvoden som snarare skapar trösklar för den viktiga kontinuiteten.
3
Omvärldsinsikter och bevakning av position
Alla innovationsintensiva företag tjänar på att ha god omvärldsinsikt. Det kan handla om att bevaka sin egen IP-portfölj eller att få tidig insyn i trender och branschrörelser. I IP-Partner™ ingår en omvärldsanalys som vi definierar tillsammans och som återkopplas till er vid regelbundna tillfällen.
4
Kontinuerlig förbättring och budgetering
Alla företag är unika och ju bättre vi känner varandra, desto bättre förslag till löpande effektiviseringar och förbättringar kan vi ge. Den här typen av lärdomar genomför vi en gång om året, där vi samtidigt sätter planen för nästa år. Vid samma tillfälle uppdaterar vi IP-budgeten för de närmaste tre åren. Med hög kontinuitet och transparens undviker vi obehagliga överraskningar.