Frågor & svar2023-12-21T09:35:29+01:00
  • Kunskap gör hela skillnaden

Frågor & svar

Vi har förmånen att varje dag hjälpa företag att utveckla sin verksamhet. Ofta handlar det om att identifiera och lyfta fram de tillgångar som företaget besitter. Immateriella tillgångar som oftast visa sig utgöra en majoritet av företagets faktiska värde.

Vi gillar kunskap.

Kontakta oss om du har frågor. Våra experter står redo att hjälpa er att fatta rätt beslut vid rätt tillfälle.

Nedan finner du några av de vanligaste frågorna som vi möter varje dag i dialog med våra kunder. Självklart är du välkommen att kontakta oss om du har ytterligare frågor.

Vilka länder täcker ett enhetspatent idag?2023-11-14T00:51:08+01:00

Ett enhetligt patent gäller för närvarande i 17 länder: Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovenien, Sverige, Tyskland och Österrike. Fler EU-länder kommer successivt att tillkomma. 

Varför behöver jag IP Intelligence?2023-11-11T09:27:27+01:00

Det kan hjälpa till att undvika juridiska problem relaterade till intrång i immateriella rättigheter och minska risken för att investera i redan existerande teknik eller innovationer.

Genom att övervaka din bransch och konkurrenter kan du också förebygga intrång i dina egna immateriella rättigheter. Du kan agera proaktivt för att undvika juridiska problem och skydda dina innovationer.

Informationen kan vara en hjälp att fatta beslut inom olika områden. Det kan vara strategiska beslut som att söka patent på en ny teknik, juridiska beslut om att försvara immateriella rättigheter eller kommersialiseringsbeslut om att licensiera immateriella tillgångar till eller från andra företag.

Vad kostar IP Intelligence?2023-11-11T09:26:41+01:00

Kostnaden för IP Intelligence-tjänster kan variera beroende på flera faktorer, inklusive den omfattning av tjänster du behöver, och dina specifika krav. Det är viktigt att vi diskuterar syften och förväntningar för att vi ska kunna rekommendera de tjänster som är rätt för er. Här är några faktorer som kan påverka priset:

  • Tjänsteinnehåll: Kostnaden kan bero på vilken typ av information och analys du behöver. Exempelvis kan mer omfattande och specialiserad data vara dyrare än grundläggande information.
  • Anpassning: Om du behöver anpassade lösningar eller rapporter, kommer detta ofta att öka priset.
  • Geografisk täckning: Priset kan också variera beroende på vilka regioner och länder du vill övervaka.
  • Frekvens: Hur ofta du behöver uppdaterad information påverkar priset.

När vi vet syfte och förväntningar kan vi lämna en offert för just den IP Intelligence som ni har störst behov och användning av.

Vad kan jag göra om jag upptäcker att någon gör intrång i vårt varumärke eller i vårt patent?2023-12-20T16:02:21+01:00

Om du upptäcker att någon använder ert varumärke utan tillstånd, eller gör intrång i ert patent, kan du vidta flera åtgärder för att stoppa intrånget och få ersättning för eventuella skador.

Det första du bör göra är att ta hjälp av en immaterialrättsjurist eller patentkonsult för att utreda intrånget och säkra bevis. När du fått en tydligare bild av läget kan du sedan få hjälp med att skicka ett varningsbrev till intrångsgöraren. Om ett varningsbrev inte visar sig tillräckligt för att få intrånget att upphöra, kan du stämma intrångsgöraren för varumärkes- eller patentintrång. Det finns också möjlighet att i vissa fall ansöka om ett interimistiskt vitesförbud hos domstol. Det innebär att domstolen vid vite förordnar om ett tillfälligt stopp för de aktiviteter som utgör intrång i väntan på att frågan slutligt avgörs.

Misstänker du att någon gör intrång i dina rättigheter bör du alltid ta hjälp av en expert från start, för att utvärdera dina möjligheter och se över dina egna rättigheter så att du får en genomtänkt strategi för hur du ska komma åt intrångsgöraren.

Vad innebär att man validerar ett patent?2023-11-11T09:08:44+01:00

Validering innebär att patentet bekräftas separat i varje land där du vill att det ska gälla. Om EPO beviljar din ansökan måste det europeiska patentet sedan antingen valideras i Sverige eller få enhetlig verkan (1 juni 2023) för att bli giltigt här.

För att validera ett europeiska patent i Sverige måste man:

  • Översätta patentkraven till svenska och lämna in översättningen till PRV.
  • Lämna in uppgift om det europeiska patentets nummer, samt patenthavarens namn och adress.
  • Betala en avgift för offentliggörande.
  • Om patentet har meddelats på tyska eller franska ska dessutom bifogas en översättning av beskrivningen till svenska eller engelska.

Allt detta måste göras inom tre månader från det att EPO beviljade patentet.

Vad är UPC?2023-11-14T00:51:35+01:00

Unified Patent Court (UPC) är en domstol som inrättats för att behandla tvister och rättstvister gällande enhetspatentet i Europa. Den enhetliga patentdomstolen har exklusiv jurisdiktion över tvister gällande europeiska patent. Den syftar bland annat till att förenkla hanteringen av patenttvister genom att undvika parallella processer i flera länder. 

Vad är UP?2023-11-14T00:50:39+01:00

Unitary Patent (UP) är ett europeiskt patent med enhetlig verkan, ett enhetspatent. Istället för att söka separat patent i varje EU-land kan man lämna in en centraliserad ansökan hos Europeiska patentverket (EPO), och om patentet beviljas, blir det gällande som ett enda patent i de deltagande EU-länderna. Det är dock viktigt att notera att enhetspatentet inte omfattar alla EU-länder då vissa länder har valt att inte delta i systemet. Att välja enhetspatent är ett effektivt sätt att uppnå patenttäckning i flera europeiska länder med en enda ansökan.  

Vad är transfer pricing? Och vad är fördelarna?2023-11-11T09:14:23+01:00

Transfer pricing är en metod för att fastställa priset på varor och tjänster samt immateriella tillgångar som överförs mellan olika enheter inom samma företag. Detta är särskilt vanligt om enheterna är belagda i olika länder. Transfer pricing kan innebära skattefördelar.

Vad är skillnaden mellan ett patentskydd och ett designskydd?2024-03-07T08:42:57+01:00

Ett patentskydd skyddar funktionen eller användningen av en uppfinning. Ett designskydd omfattar utseendet och formen på en produkt. Vi kan hjälpa dig att avgöra om det är ett patent eller ett designskydd som är mest lämplig för din uppfinning baserat på dess egenskaper.

Vad är nyttan med IP Intelligence?2023-11-11T09:27:04+01:00

IP Intelligence kan ge en konkurrensfördel genom att möjliggöra bättre förståelse av marknaden och konkurrenter.

Identifiera trender inom specifika branscher, spåra konkurrenters immateriella rättigheter, och bedöma värdet och potentialen hos egna immateriella tillgångar.

IP Intelligence kan hjälpa dig att identifiera möjligheter för tillväxt och samarbeten. Genom att följa teknologitrender och innovationer i din bransch kan du upptäcka potentiella partnerskap eller investeringsmöjligheter.

Vad är mitt patent värt?2023-11-11T09:13:16+01:00

Värdet av ett patent eller en patentfamilj beror på dess unikhet, marknaden , eventuella framtida intäkter som kan genereras genom licensiering eller och användning av patentet. För att fastställa värdet av ditt patent är det klokt att konsultera en IP-expert eller en värderingskonsult.

Vad är finansiell IP? Vad finns det för nytta?2023-11-11T09:12:45+01:00

Finansiell IP handlar om att öka företags finansiella värde genom att arbeta metodiskt med immateriella tillgångar. Detta kan man göra genom en strategisk plan och genom att bygga värdet över tid.

Vad är ett SPC?2023-11-14T00:50:14+01:00

Ett Supplementary Protection Certificate (SPC) är en form av immateriell rättighet som ger extra skyddstid för vissa läkemedel och växtskyddsmedel. Det är en förlängning av den maximala skyddstiden för patent och syftar till att kompensera för den tid det tar att få ett godkännande för att sälja och använda produkten på marknaden. 

Vad är årsavgifter för ett patent?2024-03-27T08:05:26+01:00

Årsavgifter för patent, även kallade förnyelseavgifter, är periodiska avgifter som måste betalas för att bibehålla ett patent i kraft under dess giltighetstid. Dessa avgifter kan variera avsevärt mellan olika länder och beror på flera faktorer, inklusive landets patenträttsliga system, patentets typ och längd samt på eventuella rabatter eller avgiftsstrukturer för särskilda kategorier av patentinnehavare (t.ex. rabatt för små eller medelstora företag, privatpersoner, icke-vinstdrivande organisationer etc.). Olika länder har olika strukturer för årsavgifter, men generellt sett så är de första två åren avgiftsfria. Vissa länder har en fast årsavgift för alla patent, medan andra kan ha differentierade avgifter beroende på typ av patent eller på storlek på patentinnehavaren. I allmänhet tenderar årsavgifter att öka över tid och det tillkommer inte sällan administrativa avgifter för att hantera förnyelseprocessen. Det är viktigt för patentinnehavare att vara medvetna om de specifika krav som gäller för årsavgifter i de länder där de har patent för att undvika förlust av patentet på grund av utebliven betalning av relevanta avgifter. På Bergenstråhle hanterar vi årsavgifter åt dig som kund och vi säkerställer därmed att ditt patent förblir i kraft under hela sin giltighetstid. Vi arbetar noggrant med att övervaka patentets status och vi kan hjälpa till att identifiera vilka länder som är mest relevanta för dig att behålla ditt skydd i. Med vår hjälp kan du känna dig trygg med att ditt patent upprätthålls på bästa möjliga sätt så att dina immateriella tillgångar förblir skyddade.

Kan jag få internationellt patentskydd för min uppfinning från Sverige?2023-11-11T09:24:28+01:00

Ja, du kan ansöka om internationellt patentskydd för din uppfinning från Sverige genom att använda Patent Cooperation Treaty (PCT). Detta ger dig möjlighet att utöka din ansökan till flera andra länder över hela världen. Vi kan hjälpa dig med att förstå och navigera i denna internationella ansökningsprocess.

Kan Bergenstråhle hjälpa mig med en nyhetssökning?2024-03-27T08:03:34+01:00

En nyhetssökning i relation till en ny uppfinning innebär att man noggrant undersöker befintliga patentdatabaser och andra offentliga källor för att fastställa om liknande uppfinningar redan har publicerats eller skyddats av patent. Har någon annan stått inför samma problem tidigare och har man kommit på samma, eller en liknande, lösning? Genom att utföra en nyhetssökning får man en överblick över landskapet för den aktuella tekniken och man kan bedöma om en uppfinning är ny och unik nog för att motivera en patentansökan. Detta är en viktig inledande process för att undvika att ansöka om patent för något som redan är känt eller skyddat, vilket kan spara både tid och resurser. På Bergenstråhle kan vi hjälpa till med en nyhetssökning för er uppfinning så att ni får rätt underlag för ert beslut om att ansöka om patent, men även för att mer noggrant definiera er uppfinning.

Hur skyddar jag mitt varumärke?2024-03-07T07:58:23+01:00

Registrera ditt varumärke: Genom att registrera ditt varumärke kan du hindra andra från att använda det utan din tillåtelse. Vi hjälper dig att hitta vad du ska skydda och hur du får ett skydd som passar just din verksamhet.

Säkra din online-närvaro: Det är viktigt att säkra din online-närvaro genom att registrera domännamn som är kopplade till ditt varumärke. Det kan hjälpa till att förhindra att andra använder ditt varumärke på nätet .

Använd rättighetssymbol: Genom att använda ® kan signalera att ditt varumärke är registrerat och visa för andra att de inte får använda det utan din tillåtelse. Genom att använda symbolen TM visar du att ordet eller symbolen används som varumärke.

Bevaka ditt varumärke: Det är viktigt att bevaka ditt varumärke för att upptäcka eventuella intrång eller missbruk av ditt varumärke. Vi kan hjälpa dig med en bevakning som gör att du kan agera snabbt.

Använd juridisk hjälp: Om du upptäcker intrång eller missbruk av ditt varumärke, kontakta oss för råd om hur du kan agera.

Hur ska jag prissätta min licensering?2023-11-11T09:13:49+01:00

Att hitta en royaltyrate kan vara en klurig process. Först analyserar man vad en immateriell tillgång kan vara värd och sedan jämför man tillgången med IP på marknaden för att hitta en procentuell sats som är attraktiv på marknaden. Detta brukar oftast utföras av IP experter.

Hur redovisar jag IP Immateriella tillgångar?2023-11-11T09:24:02+01:00

Immateriella tillgångar (som patent och annan IP) redovisas i enlighet med lokala redovisningsstandarder. inklusive fastställande av rättvist värde och eventuell amortering eller nedskrivning. En IP-rådgivare kan hjälpa företag att fastställa ett faktiskt värde till balansräkningen. För korrekt redovisning  rekommenderas bolag att konsultera med både en IP expert  och sin auktoriserade revisor.

Hur länge gäller min varumärkesregistrering respektive designregistrering om jag förnyar för en ny period?2024-03-07T08:00:30+01:00

En varumärkesregistrering gäller i tio år och du kan förnya registreringen ytterligare 10 år hur många gånger som helst. För design gäller skyddet i fem år och det kan förlängas upp till max 25 år.

Hur lång tid tar det att få ett patent i Sverige?2024-03-27T08:08:08+01:00

Tiden för processen för att erhålla ett svenskt patent varierar beroende på flera olika faktorer, inklusive komplexiteten i den beskrivna uppfinningen och arbetsbelastningen hos den svenska patentmyndigheten, Patent- och Registreringsverket (PRV). Normalt sett kan man förvänta sig en tidsåtgång på 1 till 4 år från inlämning av ansökan till PRV till ett godkännande av patentet. Efter inlämning utför PRV en formell granskning av ansökan för att säkerställa att den uppfyller alla formella krav. När ansökan är formellt godkänd utför PRV en så kallad substantiell granskning för att bedöma uppfinningens nyhet, uppfinningshöjd och industriella tillämpbarhet. Om PRV har invändningar i relation till antingen nyhet, uppfinningshöjd och/eller industriell tillämpbarhet så krävs det ytterligare åtgärder från sökandens sida, vilket ofta förlänger processen. Först när PRV anser att ansökan uppfyller alla krav utfärdas ett patentbestlut, ett godkännande, och patentet utfärdas och publiceras.

Hur kan man öka värdet på bolaget?2024-03-07T08:03:37+01:00

För att öka värdet på ditt företag kan ett företag arbeta effektivt med och utnyttja immateriella tillgångar. Genom att utveckla och kommersialisera dina IP-tillgångar (som patent, varumärken eller teknologi) kan företag skapa en starkare IP-portfölj vilket attraherar investerare och affärspartners.

Hur kan jag söka skydd för mitt varumärke internationellt?2024-03-07T08:09:28+01:00

Om du har ett varumärke som du vill skydda i flera länder, finns det olika sätt att göra det på. Ett sätt att skydda ditt varumärke internationellt är att ansöka om en EU-varumärkesregistrering, som ger dig skydd i alla EU:s medlemsländer.

Ett annat sätt är att ansöka om en internationell varumärkesregistrering med ett svensk varumärke eller ett EU-varumärke som bas. Det ger dig möjlighet att välja bland över 100 länder där du kan ansöka om registrering med en enda ansökan.

Ett tredje sätt är att ansöka om en nationell varumärkesregistrering i varje land där du vill skydda ditt varumärke. Då gäller de regler och krav som gäller i respektive land, och en separat ansökan görs för varje land.

Oavsett vilket sätt du väljer är det viktigt att du gör en noggrann undersökning innan du ansöker om ett varumärke, för att se till att det inte finns några liknande eller identiska varumärken i de länder där du vill skydda ditt varumärke.

Vi hjälper dig att hitta de alternativ som passar bäst för ditt företag och era behov. Genom att skydda ditt varumärke internationellt kan du stärka din marknadsposition, förebygga intrång och konflikter, och öka värdet på ditt företag.

Hur kan jag skydda min uppfinning med ett patent?2024-03-21T11:03:02+01:00

Att ansöka om ett patent är ett strategiskt affärsbeslut vilket bör betraktas som en investering och ett viktigt steg för framtida kommersiell positionering.

Ett patent är ett juridiskt dokument som ger uppfinnaren exklusiv rättighet till den patenterade uppfinningen under en viss period. Detta förhindrar andra från att tillverka, använda eller sälja uppfinningen utan uppfinnarens tillstånd under denna tid. I grunden skyddar ett patent uppfinnarens immateriella egendom och främjar innovation genom att tillhandahålla ett tillfälligt monopol på uppfinningen.

För att en uppfinning ska få patentskydd måste den uppfylla några grundläggande principer. Uppfinningen måste vara ny, vilket innebär att den inte får ha varit känd eller offentligt tillgänglig tidigare. Dessutom krävs det en uppfinningshöjd, vilket innebär att uppfinningen måste skilja sig tillräckligt från befintliga tekniker eller produkter för att betraktas som ett innovativt framsteg. Slutligen måste uppfinningen vara tillämplig i en industriell kontext, vilket innebär att den ska kunna användas eller tillverkas i en verklig industriell verksamhet. Att förstå och uppfylla dessa kriterier är avgörande för att framgångsrikt få patentskydd för en uppfinning.

Patentprocessen innebär vanligtvis att du beskriver din uppfinning i detalj i en patentansökan, inklusive dess funktion, tekniska egenskaper och eventuella innovationer den innebär.

Efter att ha utarbetat din uppfinning och bestämt dig för att skydda den genom ett patent börjar processen med att lämna in en prioritetsansökan. Detta är den ursprungliga ansökan som lämnas in i det land där du först önskar få skydd. Efter att ha lämnat in prioritetsansökan har du möjlighet att ansöka om internationellt patentskydd genom att använda Patent Cooperation Treaty (PCT) -systemet. Genom att använda PCT-systemet kan du förlänga tiden innan du behöver lämna in nationella ansökningar i enskilda länder. Under den internationella ansökningsfasen granskas din uppfinning av en internationell myndighet, vilket ger dig en preliminär bedömning av din uppfinnings patenterbarhet. Efter den internationella ansökningsfasen kommer du att gå in i den nationella fasen, där du måste lämna in enskilda patentansökningar i de länder där du vill ha skydd. Under denna fas granskas din uppfinning enligt de specifika kraven för varje lands patentmyndighet, och om ansökningen godkänns kan du få patent i de länder där ansökan beviljas.

Att arbeta med ett patentombud eller annan patentkonsult är ofta avgörande för att navigera genom patentprocessen framgångsrikt. En sådan person kan ge vägledning om din uppfinnings patenterbarhet, om ansökningsprocessen, hjälpa till att utforma en stark ansökan och även försvara dina rättigheter vid eventuella tvister. Det är också värt att notera att ett patentombud med specialkunskaper inom ditt tekniska område kan vara en värdefull konsult. Till exempel, ett ombud med en examen inom ditt fält kan, utöver kunskaper om patent och patentprocessen, erbjuda djupgående förståelse för tekniska aspekter av uppfinningar inom detta område och därmed effektivt bistå vid patentansökningar och korrespondens med patentmyndigheter.

Sammanfattningsvis innebär ett patent ett sätt att skydda din uppfinning genom en investering i dess framtid. Genom att säkra exklusiva rättigheter kan du skydda din innovation från kopiering och säkerställa dess kommersiella potential på marknaden.