Enligt den befintliga varumärkeslagen kan färg registreras som ett varumärke. Färgvarumärken bedöms på samma sätt som andra mer traditionella varumärken – ord och logotyper. Med andra ord är registreringskriterierna för färger desamma som för andra typer av varumärken. För att kunna registreras måste ett varumärke (inklusive färg) (1) ha särskiljningsförmåga och (2) kunna återges på ett tydligt sätt. Medan det andra kravet på återgivning kan uppfyllas genom reproduktion av färgen tillsammans med en specifik erkänd färgkod, kan kriteriet för särskiljningsförmåga vara en utmaning. Ett varumärke är särskiljande när det uppfattas av kunderna som en signal som är förknippad med ett specifikt företag. Men på grund av färgers natur och dess begränsade spektrum är det en etablerad uppfattning att färgvarumärken inte kan vara särskiljande i sig. Ansökan om registrering av ett färgvarumärke kommer ofta att avvisas eftersom:

 • en färg endast är ett dekorativt element eller representerar varornas natur;
 • en färg kan vara tekniskt funktionell eller vanlig för vissa varor (t.ex. färgen röd för brandsläckare);
 • en färg kan indikera en särskild egenskap hos varorna, såsom smak (t.ex. gul för citronsmak).

I EU anses enfärgade varumärken normalt sett som icke-särskiljande för alla varor och tjänster, utom under exceptionella omständigheter. Detta beror på att antalet färger är begränsat, och ingen bör få ett monopol för en färg. Dessutom bör konkurrenshänsyn tas i beaktande. Trots detta kan färg bli skyddad som ett varumärke om betydande bevis för förvärvad särskiljningsförmåga/kundigenkänning tillhandahålls. Bland andra faktorer som kan underlätta registreringen av färgmärket i EU finns (i) ett mycket begränsat antal varor/tjänster som omfattas av varumärkesansökan; (ii) en mycket specifik marknadssektor för sökanden; (iii) en färg är extremt ovanlig för vissa typer av varor.

Det finns några exempel på framgångsrik registrering av färger i EU, särskilt:

 • färgen gul för gummipipor för mjölkanläggningar, som vanligtvis säljs i svart och som endast användas av en liten grupp målgruppskonsumenter (bönder).
 • färgen grön för ark av expanderad polystyrenskum för isolering i bygg- och anläggningssektorn mot värme, kyla och ljud.
 • färgen violett för choklad.
 • färgen lila för Löfbergs.

Rekommendationer

Det är viktigt att visa att en färg är är starkt kopplat till ett företag, den skiljer sig från konkurrenterna och är ovanlig inom marknadssektorn. För att öka chanserna till framgång rekommenderas det att:

 • samla bevis på betydande tidigare användning, inklusive kundundersökningar;
 • överväga en kombination av en färg med ett ord;
 • överväga en registrering av ett 3D-märke som täcker en specifik produkt;
 • överväga att ansöka om ett positionsmärke där färgen används på en viss position av produkten.

Dela med dig.