Immateriella tillgångar (som patent och annan IP) redovisas i enlighet med lokala redovisningsstandarder. inklusive fastställande av rättvist värde och eventuell amortering eller nedskrivning. En IP-rådgivare kan hjälpa företag att fastställa ett faktiskt värde till balansräkningen. För korrekt redovisning  rekommenderas bolag att konsultera med både en IP expert  och sin auktoriserade revisor.