Tiden för processen för att erhålla ett svenskt patent varierar beroende på flera olika faktorer, inklusive komplexiteten i den beskrivna uppfinningen och arbetsbelastningen hos den svenska patentmyndigheten, Patent- och Registreringsverket (PRV). Normalt sett kan man förvänta sig en tidsåtgång på 1 till 4 år från inlämning av ansökan till PRV till ett godkännande av patentet. Efter inlämning utför PRV en formell granskning av ansökan för att säkerställa att den uppfyller alla formella krav. När ansökan är formellt godkänd utför PRV en så kallad substantiell granskning för att bedöma uppfinningens nyhet, uppfinningshöjd och industriella tillämpbarhet. Om PRV har invändningar i relation till antingen nyhet, uppfinningshöjd och/eller industriell tillämpbarhet så krävs det ytterligare åtgärder från sökandens sida, vilket ofta förlänger processen. Först när PRV anser att ansökan uppfyller alla krav utfärdas ett patentbestlut, ett godkännande, och patentet utfärdas och publiceras.