Identifiera affärstillgångar

80-90 procent av ett bolags marknadsvärde bygger på immateriella tillgångar. För en startup eller ett bolag i tidigt tillväxtskede är siffran oftast ännu högre.

 

Om du är nyfiken på vilka tillgångar som bygger ditt bolags värde, hur du kan strukturera och kontrollera dem och framförallt, hur du kan nyttja dem för att skapa ökad affärsnytta, är vår Asset Insight-tjänst en guldnyckel.

Ditt företag skapar värdefulla tillgångar

Genom att ta vara på unik know-how, utveckla tekniska lösningar och unik design, genom att bygga starka varumärken och skapa effektiva processer, smarta affärsmodeller och affärsfrämjande avtal och genom att hantera viktiga datatillgångar, bygger ditt bolag upp ett ansenligt värde. Vi ser att bolag som kontinuerligt identifierar, prioriterar och värderar sin IP som tillgångsslag, accelererar tillväxt och lönsamhet.

Precis som för andra högt värderade tillgångar i bolaget, vill våra kunder ha en aktiv förvaltning av sina immateriella tillgångar. Det betyder att investering och avkastning ska gå ihop. För att det ska ske behöver vi veta vilka värden som finns i bolaget för att kunna prioritera rätt vid större investeringar i exempelvis ett patent.

En exempelvy av "dashboarden" i Asset Insight.

Bättre analys och betydligt enklare uppföljning av immateriella tillgångar.

Mask Group 70@2x

Aktiv förvaltning accelererar värdet

Vi ifrågasätter löpande om det kommersiella eller strategiska värdet är tillräckligt stort för att motivera fortsatta investeringar i att utveckla och upprätthålla portföljen med IP-tillgångar. Det aktiva förhållningssättet är en förutsättning för att kunna ha ett
Return On Innovation®-perspektiv på dina investeringar i byggandet och upprätthållandet av en IP-portfölj.

Alltid enklare investeringsbeslut

Vår metodik är en arbetsprocess och modell som ger tydliga insikter och rekommendationer till ansvarig, ledning och styrelse:

1.Vi identifierar och dokumenterar alla IP-tillgångar i bolaget i workshop-format och med hjälp av ett managementverktyg.

2.Vi värderar och prioriterar alla identifierade tillgångar ur ett värdebidragsperspektiv och med fokus på kontrollerbarhet.

3.Vi lämnar rekommendation till en åtgärdsplan för effektivare och mer lönsam hantering av befintliga tillgångar – bättre Return-On-Innovation®.

Resultat och bedömningar sparas i Asset Insight-verktyget inför nästa stora investeringsbeslut, eller för en ny genomgång efter ett år. Med stöd i tidigare bedömningar blir det betydligt lättare att ifrågasätta nya investeringar.