Union 3

Ditt företag skapar värdefulla affärstillgångar

Om du är nyfiken på vilka tillgångar som bygger ditt bolags värde, hur du kan strukturera och kontrollera dem och framförallt, hur du kan nyttja dem för att skapa ökad affärsnytta, är vår Asset Insight-tjänst rätt nyckel.

Genom att ta vara på unik know-how, utveckla tekniska lösningar och unik design, genom att bygga starka varumärken och skapa effektiva processer, smarta affärsmodeller och affärsfrämjande avtal och genom att hantera viktiga datatillgångar, bygger ditt bolag upp ett ansenligt värde. Vi ser att bolag som kontinuerligt identifierar, prioriterar och värderar sin IP som tillgångsslag, accelererar tillväxt och lönsamhet.

Union 3

Den viktiga affärsprioriteringen

Precis som för andra högt värderade tillgångar i bolaget, vill våra kunder ha en aktiv förvaltning av sina immateriella tillgångar. Det betyder att investering och avkastning ska gå ihop. För att det ska ske behöver vi veta vilka värden som finns i bolaget för att kunna prioritera rätt vid större investeringar i exempelvis ett patent.

I en aktiv förvaltning ifrågasätter vi löpande om det kommersiella eller strategiska värdet är tillräckligt stort för att motivera fortsatta investeringar i att utveckla och upprätthålla portföljen med IP-tillgångar. Det aktiva förhållningssättet är en förutsättning för att kunna ha ett Return-On-Innovation®-perspektiv på dina investeringar i byggandet och upprätthållandet av en IP-portfölj.

Aktiv förvaltning
accelererar värdet

Med en Asset Insight-analys får du direkt insyn i det som är värdefullt och unikt för er verksamhet. Vi utgår ifrån de värden som finns och hur de kontrolleras av bolaget, inte vad som är t ex är patenterbart. Analysen definierar konkreta åtgärder som hjälper dig att förstärka kontrollen av de identifierade tillgångarna - till rätt investeringskostnad.

 

> Stort värde = hög investering

> Lågt värde = ingen investering

 

När analysen är gjord levererar vi rekommendationer som beskriver olika åtgärder. Det kan t ex handla om förbättrade avtal, hantering av sekretess, varumärkesbyggande och patentansökningar. Vilka IP-verktyg vi rekommenderar påverkas alltså av värdebidraget för den enskilda tillgången, kopplat till kortsiktiga och långsiktiga mål.

Union 3

Alltid enklare investeringsbeslut

Vi lämnar rekommendation till en åtgärdsplan för effektivare och mer lönsam hantering av befintliga tillgångar. Resultat och bedömningar sparas i Asset Insight-verktyget inför nästa investeringsbeslut, eller för en ny genomgång efter ett år. Med stöd i tidigare bedömningar blir det betydligt lättare att ifrågasätta nya investeringar.

 

    1. Vår metodik är en arbetsprocess och modell som ger tydliga insikter och rekommendationer till ansvarig, ledning och styrelse:
    2. Vi identifierar och dokumenterar alla IP-tillgångar i bolaget i workshop-format och med hjälp av ett managementverktyg.
    3. Vi värderar och prioriterar alla identifierade tillgångar ur ett värdebidragsperspektiv och med fokus på kontrollerbarhet.
Union 3

Vanliga frågor och svar