Från idé till
lönsam innovation

Våra tjänster hjälper dig att driva processen från
idé till lönsam innovation med immateriella tillgångar som bas.

Tjänster

Skapa och identifiera immateriella tillgångar
 • Patent
  Med ett beviljat patent har du ensamrätt till din uppfinning. Det är bara du som får tillverka, marknadsföra och sälja den om du inte har gett någon annan tillstånd till det.
 • Varumärken
  Med ett varumärkesskydd skyddar du ditt varumärke från att användas av andra på sina produkter och tjänster. Registreringen ger dig ensamrätt att använda varumärket i din näringsverksamhet.
 • Design
  Genom att registrera utseendet på en produkt, skyddar du din unika design från att kopieras och marknadsföras av andra utan din tillåtelse.
 • Upphovsrättigheter
  Upphovsrätt kan inte registreras utan uppstår automatiskt när du har skapat ett verk. På engelska heter det "copyright" och det innebär ensamrätt till intellektuella prestationer i olika former, så länge de är tillräckligt originella. Exempel är musik, texter, film, datorprogram, byggnadskonst och brukskonst.
 • Företagshemligheter
  Alla företag har sina hemligheter som bidrar till framgång. Fundera över vad du har i företaget som är unikt och kan betraktas som värdefulla företagshemligheter. Exempel på företagshemligheter är kundregister och tillverkningsmetoder. Det är viktigt att du begränsar kretsen som känner till dessa och skriver smarta avtal om vad som gäller.
Legala processer och avtalsstyrda tjänster
 • Avtal
  Avtal är en del av ditt företags immateriella tillgångar och är ofta en betydande del av företagets värde. Bra skrivna och väl ordnade avtal ger en stor konkurrensfördel i samarbeten, vid förhandlingar, i möten med investerare och i sälj- och köpsituationer för att nämna typiska situationer. Fråga gärna efter vårt koncept "Legal Partner" som du hittar i huvudmenyn under "Tjänster".
 • Partneravtal
  Syftet med ett skriftligt partneravtal är att parterna skriver ned vad ni har kommit överens om (vad, vem, när, var, hur och till vilket pris?). Muntliga avtal gäller men gör det mycket svårare att bevisa vad som är överenskommet, om och när det kan behövas. Om du är ovan, ta gärna vår hjälp att skriva ett fungerande avtal.
 • Licensavtal
  Om du vill ge utvalda personer eller företag rätt att nyttja din uppfinning kan du upprätta ett licensieringsavtal. Avtalet kan till exempel reglera geografiska användningsområden och hur ersättningar till dig ska utformas och appliceras. Våra jurister är specialister på immaterialrättsliga avtal och har hjälpt många företag att tjäna pengar genom bra avtal.
 • Policys och compliance
  En ständigt ökande del av företagens tillgångar är immateriella. För att säkra lönsamhet i din verksamhet är det viktigt att du, helst i ett tidigt skede, funderar över hur du ska ta hand om tillgångarna och hur de ska kunna ligga till grund för framtida och fortlöpande strategiska affärsbeslut och policys som hjälper dig att utveckla din verksamhet.
 • Tvister
  Att bevaka dina rättigheter och få kompensation för eventuella intrång är en förutsättning för att det ska vara värt att skydda dina innovationer. Våra erfarna jurister och patentkonsulter bistår dig vid tvister, oavsett om du är utsatt för intrång eller anklagad för att göra intrång, i Sverige eller utomlands. Vi hjälper dig även i andra affärsjuridiska tvister såsom avtalsbrott.
Värdering och kommersialisering
 • Asset Insight
  Bolag som identifierar, kategoriserar och värderar sina intellektuella tillgångar kontinuerligt, accelererar tillväxt och lönsamhet. Med Asset Insight™ anpassar vi omfattningen av de insatser som behöver göras efter ditt bolags unika situation och ambition. Teknologier, varumärken och hela patentportföljer får ett tydligt och bevisat värde som kan användas i ditt företags utveckling och kommersiella transaktioner.
 • Marknadsanalys
  I en marknadsanalys djupdyker vi i all "big data" som är relevant för dina marknads- och utvecklingsambitioner. Vi samlar, strukturerar och tolkar all data så att alla i ditt team förstår och får den insikt ni behöver för att kunna driva bättre resultat och bygga mer träffsäkra IP-strategier.
 • Innovationsprocess
  Vi är pionjärer inom lönsam innovation och skaparna av Return-On-Innovation® – metoden för och måttet på hur framgångsrikt ditt företag driver processen från idé till lönsam innovation med IP som värdeskapande och särskiljande bas. Måtten på monetär avkastning är redan väl etablerade i din verksamhet – tillväxt och lönsamhet. Vi kan vara en del av, eller hela ditt “Innovationsteam” där vi etablerar, driver och vårdar tillväxtprocessen med utgångspunkt i IP-baserad innovation och utveckling.
 • Teknikvärdering
  Ett av flera användningsområden för en teknikvärdering är när du själv eller till exempel en potentiell investerare behöver förstå eventuella risker och möjligheter i samband med en affär. En investerare vill kunna göra en teknisk riskbedömning som tydliggör både risker och vinster, inte minst när det handlar om ny teknik eller ett nytt användningsområde.
 • Affärsvärdering
  För ett företag som vill sälja eller licensiera ut sin teknik är det lämpligt att värdera och paketera sin IP så att värdet tydligt går att kommunicera. Både köpare och säljare är lika intresserade av vilken Return-On-Innovation® som kan förväntas, men av olika skäl. Det handlar om att kunna balansera risk mot möjlig avkastning - innan affären genomförs. Våra kunder tar främst hjälp av oss för att; hjälpa dem förstå värdet av sina tillgångar (värdeinsikt), och för att hjälpa dem att kommunicera värdet av dessa tillgångar till externa parter (värdetransparens).
 • Företagsvärdering (IP-baserad Due Diligence)
  En IP-baserad DD fokuserar på dina immateriella tillgångar och rättigheter och genomförs i huvudsak i samband med en investering eller uppköp för att säkerställa att bolaget är väl förberett och "paketerat" för ändamålet. Uppdragsgivaren kan antingen vara den säljande parten, en köpare eller en investerare. Genom en DD får säljaren en möjlighet att strukturera erbjudandet på ett tydligt och transparent sätt. Det gör att brister eller risker kan uppfattas och åtgärdas innan den faktiska processen påbörjas. Det ökar sannolikheten att köpet går igenom och hjälper säljaren att motivera sitt pris. På motsvarande sätt erbjuder en DD den köpande eller investerande parten att sätta sig in i bolagets erbjudande i detalj och identifiera eller avfärda risker som skulle kunna äventyra affären.
 • Riskanalys
  Vår riskanalys identifierar och undersöker affärsrisker kopplade till ditt bolags immateriella tillgångar generellt och immateriella rättigheter specifikt. Vi sätter oss in i och förstår din teknologi, identifierar juridiska risker och möjligheter, samt tolkar och kommunicerar affärsvärden med att agera på olika sätt.
 • Freedom-To-Operate (FTO)
  Kan och får du sälja din produkt eller din tjänst på en specifik marknad eller finns det immaterialrättsliga skydd från andra företag som du måste ta hänsyn till? En avgörande förutsättning för att lyckas med dina affärsplaner är att känna till hur marknaden ser ut som du vill ge dig in på. Med en Freedom to operate-sökning får du viktigt underlag till dina beslut och har större chans att få utdelning på dina investeringar och minimerar samtidigt risken för intrång i andras rättigheter.
 • Second opinion
  Vet du om din IP-portfölj skyddar bolagets affär och intäkter? Har IP-portföljen det värde den skulle kunna ha? I en Second Opinion-analys berättar vi för dig om och på vilket sätt din IP-portfölj och företagets affärserbjudande har bra matchning, Bra tillfällen att göra denna analys är till exempel inför en produktlansering, efter en produktuppdatering eller inför stora investeringar i IP-portföljen. När vi presenterar analysen får du samtidigt rekommendationer för eventuella åtgärder.
Implementering och kontinuitet
 • IP-Partner
  Innovativa företag har ofta mer än tre gånger så hög vinstmarginal som andra företag. Men för att uppnå den nivån krävs genomtänkta strategier, hög kontinuitet och en bra struktur i ditt arbete med immateriella tillgångar. IP-Partner™ handlar om att identifiera, planera och utföra rätt IP-aktiviteter för att stötta företagets övergripande affärsmål – uppnå bättre tillväxt och lönsamhet. Du får full tillgång till erfarna och nytänkande rådgivare i det löpande arbetet utan att behöva tänka på om ”det är värt att ställa frågan”.
 • IP-strategi
  Har du ett affärsmässigt syfte med dina IP-investeringar? Ska de hålla konkurrenter borta och säkra ekonomisk marginal, är det en faktor för att hantera risk och attrahera kapital, eller för att kunna ingå partnerskap eller licensiera ut din IP till andra? Eller är det ett verktyg för att skapa goodwill och signalera innovation, kreativitet och kvalitet? Utan en tydlig koppling till bolagets affärsmål och strategier riskerar tillgångarna att bli legalt och kommersiellt svaga. Vi hjälper dig att utveckla en strategi och handlingsplan så att dina innovativa produkter, teknologier, visuella element eller egenskaper, know-how, algoritmer eller data kan användas för att nå specifika affärsmål och ger dig mätbara värden.
 • IP-administration
  Dina immateriella tillgångar är värdefulla och behöver förvaltas på ett kostnadseffektivt sätt. IP-Administration handlar om att ha ordning och reda, om att veta vilka tillgångar man har, vilka tillgångar som fortfarande är värdefulla och vilka som kanske spelat ut sin roll. Att upprätthålla sina rättigheter är kostsamt och kräver kunskap för att skapa kostnadseffektivitet. Det handlar om att ta rätt beslut i rätt tid med rätt metod. Här är vi experter.
 • Juridisk rådgivning
  Ditt arbete med bolagets immateriella tillgångar och rättigheter innebär inte enbart att registrera ett patent eller ett varumärke. Det handlar inte minst om att säkerställa att rättigheterna hanteras på ett medvetet sätt, både inom bolaget och ute på marknaden. Våra erfarna jurister, ingenjörer och ekonomer säkerställer att vi förstår hela din affär, då kan vi ge bra juridisk rådgivning. Vi ser till exempel till att ni har bra egen kontroll, hjälper er att skriva bra avtal och att strukturera olika samarbeten. Just avtal är viktigt i alla delar av värdekedjan, internt i bolaget från skapandet av rättigheter till produktion och försäljning/leverans.
 • Omvärldsbevakning
  I en omvärldsanalys vill du veta främst två saker - hur kan du öka eller behålla marknadsandelar och ekonomiska marginaler? Hur kan du undvika oförutsedda affärsstörningar? Vi fokuserar på de viktigaste geografiska marknaderna, tittar konkret på hur IP-aktivteten ser ut hos era konkurrenter, vilka teknikområden de fokuserar på samt tolkar hur deras framtida strategier ser ut.
 • Konkurrentbevakning
  Lokal aktör eller internationell spelare? Oavsett vilket så hjälper vi dig att tidigt förutse branschtrender och håller koll på eventuella affärshot från dina konkurrenter och deras IP-rättigheter. Du får ett strategiskt övertag och starka interna beslutsunderlag när vi identifierar affärsrisker och hittar nya fungerande vägar för företagets innovation och utveckling.
 • Affärsstrategisk rådgivning
  Din verksamhet innebär både risker och möjligheter. Vi hjälper dig navigera fram till de bästa besluten som ger dig den bästa affärseffekten. Vi skapar policies för era interna innovationsprocesser, tar fram beslutsunderlag för vilka marknader som bör prioriteras och vi gör budgetar som underlättar ditt eget arbete med resursplanering och marknadsaktiviteter.
 • Advisory board
  Att ha med Bergenstråhle & Partners i en Advisory Board betyder att du får juridisk, teknisk och direkt affärsstödjande expertrådgivning kring nyttjandet av företagets innovationsförmåga. Vi bidrar med våra omfattande insikter och erfarenheter kring strategisk förvaltning av IP, smart applicering av policys och affärsrelaterat nyttjande av företagets immateriella tillgångar och rättigheter.
 • Inhyrning av konsult (patentombud, jurist, IP-administratör m fl)
  Några av våra kunder har egna, väl fungerande innovationsprocesser och hanterar sin IP kontinuerligt och affärsmässigt. Men med en hög innovationstakt och konkurrenter som inte står stilla på samma ställe speciellt länge, kan det vara smart att hyra in en expertkonsult från oss. Vi är alltid utbildade och uppdaterade inom immaterialrätt, juridik, olika teknik- och branschområden och i smart affärsutveckling. Vi kan till exempel hjälpa dig med daglig hantering, registreringsärenden, nyttjandefrågor och koordinering av olika slags IP-skydd.