Union 3

Använd värdet i dina immateriella tillgångar

Såväl startups som globala industrier behöver hjälp att bevisa de immateriella tillgångarnas finansiella värde. Vår modell för värdering har bekräftats genom många förhandlingar och förvärv, av revisorer, företagsledningar och investeringsbolag.

 

Vi genomför ett stort antal IP-värderingar för innovativa bolag. Med ett bevisat värde kan bolagen göra mer lönsamma affärer.

Vi värderar IP som finansiell tillgång

Innovation och förnyelse är viktiga verksamhetsmål och påverkar din lönsamhet. Företag förfogar över stora finansiella värden i immateriella tillgångar som behöver värderas utifrån specifika situationer som en bolagsvärdering, ett förvärv, avyttring av en innovationsportfölj, eller licensiering eller försäljning av en specifik rättighet.

Vår ROI-process leder dig rätt när du ska bygga IP-värde.

Immateriella tillgångar är ett kraftfullt verktyg för att behålla eller öka värde och konkurrensfördelar när affärsverksam-heten fortsätter att växa och bli mer spridd geografiskt.

 

IP gör det möjligt för ditt företag att behålla värdet när människor kommer och går.

ROI-trappan_ IP-värderingar
Union 3

En hårt testad värderingsmodell

Såväl startups som globala industrier behöver hjälp att bevisa de immateriella tillgångarnas finansiella värde. Vår värderingsmodell har bekräftats genom många förhandlingar och förvärv, av revisorer, av företagsledningar och av investeringsbolag.

 

Våra värderingar svarar på 2 övergripande frågor:

1. Vilket är det finansiella värdet av mina tillgångar (värdeinsikt)?
2. Hur får jag accept på värdet från externa parter (värdetransparens)?

Varför värderar vi
immateriella tillgångar?

Teknik, metoder, know-how, algoritmer, upphovsrätt, varumärken och annan IP är byggstenarna i ditt bolags värde. Endast med insikter i det värde dessa tillgångar bidrar med och kopplingarna mellan dem, kan du skapa en stark affärsstrategi och en relevant affärsvärdering.

 

Bergenstråhle har genomfört en lång rad IP-värderingar för många olika organisationer och med olika värderingssyften. Värderingar som har tålt granskningar av affärsdrivande organisationer och kritiska revisorer. En stark IP-värdering lägger grunden till en unik position baserat på företagets största värde – din IP.

Union 3

Vilket behov av IP-värdering har du?

Vem kontrollerar din IP? Hur ser din affärsmodell ut? Kan t ex dina produkter styras av en global prissättning eller följer de en konjunktur? Det här och en hel del annat påverkar värderingen. Själva värdet bygger på det vi kallar synligt mervärde, d v s vilken nytta du har av IP:n, eller hur du kan tillgodogöra dig värdet av IP:n. En värdering hjälper till att påvisa vad som ger vinst.

 

Här är några typiska värderingssituationer vi ofta möter:

 

  1. Bolaget ska ge en licens (licensiera ut immateriella tillgångar) till en partner (företag) och behöver hjälp med prissättning (förstå framtida royaltyintäkter).
  2. Bolaget behöver ett finansiellt beslutsunderlag till en flerårig affärsplan. Man vill kunna bedöma om avkastningen för planerad investering är balanserad.
  3. Bolaget behöver ett starkt förhandlingsläge för att kunna diskutera värde, villkor, krav och ägarandelar i samband med en förestående investering.
  4. Bolaget har gjort en företagsvärdering med hjälp av en M&A-rådgivare.
   Nu behöver de hjälp att leverera värderingen av de immateriella tillgångarna som en dominerande del av hela bolagsvärderingen.
Union 3

Vanliga frågor och svar