I proposition Prop. 2019/20:149 accentueras att betydelsen av immateriella rättigheter hela tiden ökar. I kölvattnet av det ökande värdet har det utvecklats en storskalig och industriellt bedriven intrångsverksamhet. Det får allvarliga konsekvenser för hela samhället. Strafflagstiftningen behöver anpassas så att den här typen av brottslighet får påföljder som står i proportion till brottens allvar.

 

En global och flerårig trend är att värdet av de immateriella tillgångarna hela tiden ökar. Det syns både på sättet som aktörerna på marknaderna agerar och på hur stater och organisationer agerar för att dels stärka regelverken, dels hur de statliga (och mellanstatliga) systemen utvecklas. Globala stormakter som Kina, EU och USA har uppdaterat regelverken, vilket till mångt och mycket har ökat möjligheterna att ta tillvara de rättigheter som är själva fundamentet i att skapa värde av immateriella tillgångar.

 

Även Sverige är en del av den globala trenden och Regeringen överlämnade den 7:e april 2020 prop. 2019/20:149 Skärpta straff för de allvarligaste fallen av immatrialrättsintrång, i vilken regeringen föreslår att dess lagförslag ska träda ikraft den 1 september 2020. I propositionen föreslår regeringen att det ska bli lättare för åklagare att väcka allmänt åtal mot en misstänkt gärningsperson och att straffskalor för uppsåtliga grova brott införs i samtliga immaterialrättsliga lagar. Det här innebär att straffen skulle skärpas till att vara lägst sex månader och högst sex år. Vilket i förlängningen öppnar upp för att möjligheterna till att använda straffprocessuella tvångsmedel, som exempelvis hemlig övervakning av elektronisk kommunikation. Det innebär också att preskriptionstiden för grova immatrialrättsbrott kommer att öka till tio år.

Hur hanterar du värdet av immateriella tillgångar i ditt företag?

Vill du diskutera hur vi kan arbeta tillsammans för att identifiera och fånga värdet av de immateriella tillgångarna i din verksamhet? Hör av dig till mig eller någon av mina kollegor på Bergenstråhle.

Skriv ett svar eller kommentar
    Epost adress publiceras inte

    Mask Group 77@2x

    Kontakta Måns Lundvall

    Fler inlägg av Måns

    I proposition Prop. 2019/20:149 accentueras att betydelsen av immateriella rättigheter hela tiden ökar. I kölvattnet av det ökande värdet har det utvecklats en storskalig och industriellt bedriven intrångsverksamhet. Det får allvarliga konsekvenser för hela samhället. Strafflagstiftningen behöver anpassas så att den här typen av brottslighet får påföljder som står i proportion till brottens allvar.