Ta kontroll över det som
är värdefullt i ditt bolag

När vi genomför en Asset Insight får du full insyn i och kontroll över
det som har det största värdet i ditt bolag. När verksamheten
utvecklas är dina immateriella tillgångar med i matchen.

IP handlar om affärstillgångar, inte rättigheter

Visste du att bolag som investerar i innovation är tre gånger så lönsamma som bolag som inte gör det? Eller att 50 till 80 procent av ett bolags marknadsvärde bygger på immateriella tillgångar? För ett startup-bolag eller ett bolag i tidigt tillväxtskede är siffran ännu högre.

Ditt företag skapar mängder av värdefulla tillgångar

Om du är nyfiken på vilka tillgångar som bygger ditt bolags värde, hur du kan strukturera och kontrollera dem och framförallt, hur du kan nyttja dem för att skapa ökad affärsnytta, är vår Asset Insight-tjänst rätt nyckel.

IP som vi slarvigt benämner det är immateriella tillgångar på ren svenska. Det är det värde som skapas genom unik know-how, tekniska lösningar, datatillgångar, unik design, starka varumärken, processer, affärsmodeller och avtal. Vi ser att bolag som kontinuerligt identifierar, kategoriserar och värderar sin IP som tillgångsslag, accelererar tillväxt och lönsamhet.

Aktiv IP-förvaltning ger bättre och bättre värde

Precis som för andra högt värderade tillgångar i bolaget, vill våra kunder ha en aktiv förvaltning av sina immateriella tillgångar. Det betyder att investering och avkastning ska gå ihop. För att det ska ske behöver vi veta vilka värden som finns i bolaget för att kunna prioritera rätt vid större investeringar i exempelvis ett patent.

I en aktiv förvaltning ifrågasätter vi löpande om det kommersiella eller strategiska värdet är tillräckligt stort för att motivera fortsatta investeringar i att utveckla och upprätthålla portföljen med IP-tillgångar. Det aktiva förhållningssättet är en förutsättning för att kunna ha ett Return-On-Innovation®-perspektiv på dina investeringar i byggandet och upprätthållandet av en IP-portfölj.

Följ oss gärna på LinkedIn

Asset Insight bygger värdefulla bolag

Med en Asset Insight-analys får du en tydlig insyn i det som är värdefullt och unikt för er verksamhet. Vi utgår ifrån vilka värden som finns och hur de kontrolleras av bolaget, inte vad som är patenterbart. Analysen definierar konkreta åtgärder som hjälper dig att förstärka kontrollen av de identifierade tillgångarna – till rätt investeringskostnad.

> Stort värde – hög investering

> Lågt värde – ingen investering

När analysen är gjord levererar vi rekommendationer som beskriver respektive åtgärd. Det kan till exempel handla om förbättrade avtal, hantering av sekretess, varumärkesbyggande och patentansökningar. Vilka IP-verktyg vi rekommenderar påverkas alltså av värdebidraget för den enskilda tillgången – kopplat till era kortsiktiga och långsiktiga mål.

Följ oss gärna på LinkedIn

Alltid enklare investeringsbeslut

Vår metodik är en arbetsprocess och modell som ger tydliga insikter och rekommendationer till ansvarig, ledning och styrelse:

  1. Vi identifierar och dokumenterar alla IP-tillgångar i bolaget i workshop-format och med hjälp av ett managementverktyg.
  2. Vi värderar och prioriterar alla identifierade tillgångar ur ett värdebidragsperspektiv och med fokus på kontrollerbarhet.
  3. Vi lämnar rekommendation till en åtgärdsplan för effektivare och mer lönsam hantering av befintliga tillgångar – bättre Return-On-Innovation®.

Resultat och bedömningar sparas i Asset Insight-verktyget inför nästa stora investeringsbeslut, eller för en ny genomgång efter ett år. Med stöd i tidigare bedömningar blir det betydligt lättare att ifrågasätta nya investeringar.